Yüksek tansiyon incelemeleri için modern ilaçlar


hipertansiyon gebe kalmayı nasıl etkiler

Yazarın konu ile alakalı daha önceki üretimlerinde olduğu gibi bu kitapta da endüstriyel tıp ile modern tıp kavramları bir ve aynı şey olarak ele alınırken, bilim tarihinin basamaklarındaki tüm ilerlemeler de yok sayılıyor. Kitap boyunca yazar temel iddiası hakkında birtakım argümanlar öne sürüyor ancak açıklamaları bilimsel verilerden yoksun ve eleştiri yönelttiği hiçbir konuda alternatif sunmuyor.

Yalçın, Kara Kutu Yüzleşme Vakti'nde endüstriyel tıp adıyla tarif ettiği tedavi örneklerinin insanlara nasıl zarar verdiğini ispatlamaya çalışıyor. Elbette ilaçlar, hastalar ve hastalıklar kapitalist rekabetin konusu olmamalıdır.

İlgili Yazılar

Ancak sağlığın piyasaya teslim edilmiş olmasının faturası da tarih boyunca biriken bilimsel gelişmelere kesilmemeli. Yazar kitabında, sağlık alanında mevcut durumda yaşanan bütün sorunların kaynağı olarak modern tıbbı gösterirken çözüm olarak hiçbir şey sunmamaktadır. Kara Kutu kitabında Yalçın; diyabet şeker hastalığıhipertansiyon yüksek kan basıncı hastalığıhiperlipidemi kanda yüksek yağ oranıenfeksiyon hastalıkları gibi, yıllardır süregelen bilimsel çalışmalar sonucunda tanı kriterleri belirlenmiş, tedavileri bulunmuş birtakım hastalıklarda kullanılan ilaçların ve bir grup hastalıktan ya da bunların komplikasyonlarından yan etki korunmak için yapılan aşıların aslında insanları iyileştirmek için üretilmediğini söylüyor.

Yazara göre bugün piyasada bulunan bazı ilaçlar ve aşılar tedavi etmek ve korunmak amacıyla değil aksine başka hastalıklara ve ölümlere sebep olduğu halde, maddi kazanç beklentisi ile üretilmiştir ve piyasada kullanımına göz yumulmuştur. Yazara göre esasında bu ilaçlar insanları tedavi etmiyor. Ancak kimi otoritelere aktarılan mali kaynakların ardından bu ilaçlar için kullanılabilirlik onayı çıkartılarak piyasaya sürülüyor. Kitabın baştan sona esas argümanlarını bu tezler ve benzeri örnekler oluşturmaktadır.

Gerek günlük hayatta sık görülen kronik hastalıklarda kullanılan ilaçların gerekse kanser ve benzeri ağır yüksek tansiyon göstergesi kullanılan aşı veya ilaçların, hastanın iyileşmesine katkı sağlamadığı aksine hastalığı sürekli kıldığı ve başka yüksek tansiyon incelemeleri için modern ilaçlar sebep olduğu kitabın çıkış noktasıdır.

Yazar hakkında

Yazar tüm bunların maddi kazanç elde etmek için yapıldığını söylemektedir. Örnek olsun yazar kitabında; diyabet hastalarının kullandığı pioglitazon, gliklazid, sitagliptin, eksenatid, dapagliflozin, metformin etkin maddeli ilaçların, diyabet hastalarını tedavi etmediğini, aksine yüksek tansiyon incelemeleri için modern ilaçlar mevcut birçok yan etkisi ile daha çok hasta ettiğini ve bu ilaçları kullanmamamız gerektiğini söylüyor.

İlaçların etki-yan etki oranlarından, ilaçlar piyasaya çıkmadan ve çıktıktan sonra da devam eden bilimsel çalışmalardan söz etmiyor. Yazar bu argümanları için, birçok ilaç, aşı örneğini anlatırken kaynak olarak sunduğu bilimsel bir tez ya da çalışma mevcut değil. Sunulan "bilgileri" kanıtlayan herhangi bir kaynak bulunmuyor, varsa dahi kitapta belirtilmiyor. Yazar, bir önceki kitabı olan Saklı Seçilmişler çalışmasında da aşı karşıtı argümanlar üretirken, Andrew Wakefield ve on iki meslektaşının Lancet dergisinde yayımlanan Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak K.

K aşısının otizme neden olduğunu ileri süren makalesini kaynak olarak göstermişti.

Yüksek tansiyon için modern haplar

K aşısı ile otizm arasında ilişki olmadığını kabul ederek isimlerini makaleden geri çektiler. Wakefield ve ekibinin araştırmalarının finansmanını sağlayanların ise, aşı üreticisi şirketlere dava açarak sermayesini oluşturmuş bir avukatlık şirketi olduğu ortaya çıkmıştı.

Üstelik makale de taraflarınca geri çekildi. Yazar benzer tezleri Kara Kutu kitabında da benzer örneklerle ve hayati önem arz eden ciddi hastalıkların tedavileri için öne sürmektedir.

Kan basıncı, kanın damar duvarına karŠı itici kuvvetinin bir ölçüsüdür YaklaŠık olarak ülkemizdeki üç yetiÅ kinden birinde, -genellikle Å ikayeti olmadÄ±Ä Ä± halde- hipertansiyon mevcutturAyrıca hipertansiyonun etyolojisi ve hedef organ hasarı bakımından gerekli olan incelemeler yapılmalıdır. Bazı ilaçların daha etkili olduğu saatler vardır, bir kısmı gece etkili olmazlar. Yaklaşık olarak ülkemizdeki üç yetişkinden birinde, genellikle şikayeti olmadığı halde hipertansiyon mevcuttur. Tedaviye uyuncun sağlanması en az ilaç seçimi kadar önemlidir. Tedaviye uyuncu artırmak amacıyla, uzun etkili ve tercihen tek dozda kullanılacak ilaç seçimi düşünülebilir.

Örneğin yazara göre antibiyotiğin keşfi öncesindeki yaşam, bugüne kıyasla daha sağlıklı ve daha iyidir Yalçın, Ancak bilimsel veriler ve araştırmalar bizlere bunun tam aksini söylemektedir. Bu madde ile birlikte, Penisilinin keşfedilmesiyle birlikte birçok antibakteriyel maddenin de araştırılmasının önü açılmış oldu.

Bu çalışmalar sonucunda tüberküloza verem hastalığı karşı mücadelede birçok aşama kaydedildi. Örnek olarak yılında bulunan streptomisin bunun en önemli çıktısıdır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda elde edilen veriler sayesinde tüberküloza karşı mücadelede ciddi mevziler kazanılmış, sonrasında geliştirilen antibiyotikler ile pnömoni zatürre ve menenjit beyin zarı iltihabı gibi hastalıklar da tedavi edilebilir hastalıklar listesine girmiş oldu.

en iyi içecek kalp sağlığı

Yazar antibiyotik öncesi dönemin daha iyi olduğunu savunurken buna gerekçe olarak antibiyotik direncinin sonuçlarından örnek vermektedir. Bugün gelinen noktada antibiyotiklerin tedavi edebilirliğinin yeterli olmamasında, yoğun ve gereksiz antibiyotik kullanımı ile gelişen direnç önemli bir faktördür. Ancak yoğun kullanımın tek kaynağı "bilinçsizlik" değildir. İnsan sağlığını ve hayvan refahını hiçe sayan günümüzdeki hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan antibiyotik kullanımının da direnç gelişiminde önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır.

Antibiyotiklerin etkinliği söz konusu olduğunda ilaç şirketlerinin yatırım tercihleri de rol oynamaktadır. Günümüzde ilaç şirketleri kronik hastalıkları daha kârlı bir alan olarak görmektedir. Kronik hastalıkların yaygınlığı ve dolayısıyla pazar payının yüksek olması nedeniyle ilaç tekelleri, etkili antibiyotiklerden çok diyabet ve tansiyon ilaçlarının üretimi ve araştırmaları için kaynaklar ayırmaktadır. Böylece piyasaya sürdükleri ilaçtan sürekli bir hipertansiyon anatomisi elde etmeyi garanti altına almış olmaktadırlar.

Antibiyotiğin keşfinden sonra birçok hastalık artık ölümcül olmaktan çıkmış ve bu durum sonucunda insan ömrü uzamıştır. Geçmişteki, bilimsel araştırmaların ve üretimlerin bugüne kıyasla kısıtlı olduğu bir dönemin daha iyi olduğunu söylemek, tarihsel ilerleme fikri ile çatışan ve çelişen bir sonuca varmaktadır.

Sorunun sağlığın piyasa koşullarına terk edilmesinden kaynaklandığını görmezden gelen bu yaklaşım, insanların bilimsel çalışmalardan uzak, komplo teorilerine ve sahte umutlara tutunmasına neden oluyor.

Bilgilendirme Yüksek Tansiyon ve Farkındalık Sorunu Kan basıncı yüksek olan bir insan için en önemli tehlike, bunun tespit edilmesidir, çünkü kimi şaşkınlar bu yüksek kan basıncını düşürmeyi deneyebilirler. Hay, Brit Med J, Hipertansiyon, kontrol edilebilir olsa bile dokunulmaması gereken önemli bir kompansatuar koruyucu, telafi edici mekanizmadır. Paul Dudley White Kan basıncı yüksek olan bir insan için en önemli tehlike, bunun tespit edilmesidir, çünkü kimi şaşkınlar bu yüksek kan basıncını düşürmeyi deneyebilirler. Genellikle bu kişilere kan basınçları hakkında ne kadar az bilgi verilirse o kadar iyi olur.

Sağlığın halk için yeniden inşasından çok hastalıkların medikal tedavilerine karşı önerilen alternatif tıp masalları bizleri ne sağlığımıza kavuşturuyor ne de sağlık sistemindeki sorunları çözmeye yarıyor.

Kara Kutu ve yazarın önceki kitabı olan Saklı Seçilmişler kitaplarının neden bu kadar karşılık bulduğunu anlamak güç değil. İnsan sağlığının şu an kapitalist tekellerin elinde oyuncağa dönüşmesi ve yapılan tüm çalışmalarda kâr amacının gözetilmesi akla gelen ilk nedenler olarak sıralanabilir.

Hipertansiyon için halk ilaçları

Haliyle ilaç, aşı ve tedavilerin piyasaya teslim edilmesi, özelleştirilmesi, birkaç para babasının cebini doldurmak için üretiliyor oluşu bu kitabın elini güçlendiriyor.

Çünkü her şeyden önce bugün ilaçlar, aşılar toplumsal ihtiyaçların önceliğine uygun olarak kamu tarafından üretilmiyor. Dolayısıyla insanların tüm bu süreçlere kaygıyla yaklaşması anlaşılır bir durum. Fakat ilaç firmalarına karşı duyulan güven sorunundan yola çıkarak bilimsel tıbbın kötü olduğunu ilan etmek için bilimsel verilere ihtiyacımız var.

Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kitabın bu kadar karşılık bulmasındaki bir diğer neden ise birçok örnekte olduğu gibi sağlık alanında da yapılan özelleştirmeler ve kamu kurumlarındaki hekimlerin de performansa tabi tutulmasıyla birlikte ortaya çıkan niteliksizleşmiş, içi boşaltılmış sağlık sistemidir.

Bugün, kamu kurumlarında uygulanan performans sisteminden dolayı daha fazla gelir elde etmek amacıyla, muayene için ayrılan süre olması gerekenin çok altındadır. Sağlığın özelleştirilmesiyle beraber kamuda çalışan hekimlerin sayısı azalma eğilimi göstermiş ve gelen hastalara yetişme şansı ortadan kalkmıştır.

Hem hekim sayısındaki yetersizlik hem de performans kaygısı ile çalışmak zorunda bırakılan hekimler, piyasaya teslim edilen sağlık sisteminin zorunlu sonucudur. Üstelik şu anki sağlık sisteminde yaşanan boşluklardan ötürü basamaklı sağlık sistemi uygulanmadığından, hastalar istediği zaman istediği seviyede sağlık kurumuna başvurabilmektedir.

Bu da hastanelerin olağanın ötesinde bir yoğunlukla karşılaşmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak tıbbi ilaç üretiminin tamamen özel şirketlere havale edilmesi, ilaç şirketlerinin asıl amacının da hastaları iyileştirmekten ziyade kâr amacı taşıması yaşanan sorunları arttırmaktadır. Burada istisnayı erken faz çalışmaları oluşturuyor. Yani etken maddenin bulunması ve etkinliğinin değerlendirilmesi kısmında daha çok kamu kaynakları kullanılırken, ortaya çıkan sonuçların piyasa koşullarında ürüne dönüşmesi aşamasında özel şirketler devreye giriyor.

Özel şirketlerin kârlarına kâr ekleme süreçlerinde devreye girmeleri yetmediği gibi bir de bu üretimler için harcadıkları paralar vergi indirimi olarak teşvik görmektedir. Yani bugün kamu kaynakları esasında şirketlerin kazançlarına kazanç eklemeleri için devreye giriyor.

Araştırma: İnsanlar tarafından kullanılan ilaçlara maruz kalan hayvanlar ağır etkilendi

Bugün gelinen noktada insan sağlığı için alınacak önlemler ve faaliyetler kamu yükümlülüklerinden arındırılmış ve bireyin sağlığı piyasaya teslim edilmiştir.

İlaç şirketlerinin kâr amacıyla ürettiği ilaçların sağlık sektörünün performans yasasıyla buluştuğu tedavi süreci Kara Kutu kitabının elden ele dolaşmasına vesile olmaktadır.

Vesile olmaktadır ancak çözüm değildir. Bu da kitaba dair en önemli eleştirinin kendisini oluşturmaktadır. Kitap tam olarak sorunun kaynağına yerleşmiştir ancak söyledikleri ile hedef şaşırtmaktadır.

Ya da farkında olduğu halde bu durumdan rahatsızlık duymamaktadır. Bugün ihtiyaç olan şeyin kendisi sağlığın ve sağlıkla alakalı tüm çalışmaların piyasanın elinden kurtarılarak, kâr amaçlı politikalardan arındırılmasıdır.

Çünkü ilaç şirketlerinin daha çok para kazanmak için ihtiyaç duyduğu şey tıbbi etik değil daha çok hastalıklı bireydir. Sağlık hizmetlerinin her kademede kâr amacı gözetilmeden kamu kaynaklarıyla karşılanması, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaşamın bir parçası haline gelmesi, ilaçların ücretsiz karşılanması olması gerekenlerin ilk basamağıdır.

Üstelik mümkündür de. Bunun için biraz olması gereken neydi sorusu ile bağlantılı olarak sosyalist deneyimlerden faydalanılabilir. Sosyalist ekonomide hasta var, hastalık var ve bunların tedavisi için yapılacaklar da var.

Öncelikle yapılması gereken ilk şey insanların sağlıklılarının korunmasıdır.

İçindekiler

Sağlık hizmetleri hasta bireylerle değil sağlıklı bireylerle kurmalıdır ilk temasını. Hasta bireylerde ise hastalığının ciddiyetine göre tedavi yöntemleri mevcuttur.

  1. Sources: Harrison's principles of internal medicine [49] others [50] [51] [52] [53] [54] Hasta sürekli olarak yüksek kan basıncına sahipse hipertansiyon teşhis edilir.
  2. Yüksek tansiyon - Vikipedi
  3. Bugün, antihipertansif ilaç almayan bir kişinin sistolik kan basıncının mmHg Komplike olmamış evre I HTda antihipertansif tedaviden önce diyet değişiklikleri ilk tercih edilecek tedavidir.
  4. Yüksek Tansiyon ve Farkındalık Sorunu - Prof. Dr. Sedat Demir

Bunların hepsi sosyalist bir ülkede devletin sorumluluğunda ve ücretsiz şekilde karşılanıyor. İlaç tekelleri yok, özel hastanelerde bireylerin sağlık sorunları üzerinden para kazanan patronlar da yok.

yüksek tansiyonun sinir bazında tedavisi

Küba'da aile hekimi, kendisiyle birlikte çalışan halk sağlığı hemşiresiyle birlikte ortalama kişilik bir nüfusa sahip alanda koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerden oluşan kapsayıcı bir hizmet sunmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin bir gereği olarak sağlık hizmetleri bireyin evine giderek de gerçekleştirilir. Bu kapsamda bebekler, çocuklar, gebeler, doğurgan çağdaki kadınlar, yaşlılar düzenli olarak muayene edilirler.

Üstelik bunun için hasta olmaları da gerekli değildir. Aile hekimi, kendisine bağlı her aileyi yılda iki kez evine giderek değerlendirir. Bu değerlendirme herhangi bir tedavi edici sağlık hizmetinin sunulması amacını taşımaz.

tansiyon ne sıklıkla yüksek tansiyon ile ölçülebilir

Amaç ailenin sağlık risklerinin, sosyoekonomik durumunun, ailenin içinde yaşadığı komşuluk alanının kültürel ve sosyoekonomik karakteristiklerinin belirlenmesi ve bulguların, gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kamu kurumlarına iletilmesidir Belek, Küba, çocuk felci ve kızamık hastalıklarını ortadan kaldıran ilk ülkedir.

Küba aynı zamanda dünyada hipertansiyon tedavisi ve kontrolünün en yüksek olduğu ülkedir. Bu aşı, bazı zatüre, menenjit ve sepsis hastalıklarını önleyebilmektedir Belek, Küba yüksek tansiyon incelemeleri için modern ilaçlar bebeğine HIV ve Sifilis geçişini önleyen ilk ülkedir. Küçücük bir ada ülkesinde yaşayan bilim insanlarının, ambargo ve bir dizi yasaklamaya rağmen sağlıkta kat ettiği başarı sosyalizmin eseridir. Üstelik tüm bu başarıların hepsi modern tıbbın olanaklarıyla, ilaç tedavisiyle ve aşı programlarıyla gerçekleştirilmektedir.

O zaman geriye tek bir soru kalıyor.

nefes alarak yüksek tansiyonu düşürmek

Bu kitap niye yazıldı? Yazarın da yer kapmaya çalıştığı bu pazarda, komplo teorilerinin ve bilimsel bir kılıfla sunulan dedikoduların getirisi bir hayli yüksek. Alternatif tıp merkezleri, kimi ritüeller, sülük ve hacamat tedavileri, aşı karşıtlığı gericiliğin bir çıktısı yüksek tansiyon incelemeleri için modern ilaçlar kadar bugün adlı adınca bir pazar.

Hastalığın kabul edilmesinin uzun zaman alması. İlacın uygun olmayışı veya düzensiz kullanılması. İlacın ömür boyu kullanılacağının kabul edilmemesi. Sıvı fazlalığı. İlacın organlara zarar vereceğinin düşünülmesi.

Üstelik bu pazar tıpkı ilaç üretiminde kamu kaynaklarının özel sektöre koşulduğu gibi, kamu hastanelerinde yer edinmeye ve teşvik görmeye başladı.