Kardiyovasküler hipotiroidizm, Lipid profile as a cardiovascular risk factor in patients with subclinical hypothyroidism


Kardiyovasküler hipotiroidizm üç gruba ayrıldı. Birinci gruba KH tanısı konan ve tedavi almayan olgular, ikinci gruba ise tedavi gören olgular alındı. Üçüncü gruba aşikar hipotiroidi tanısı konan olgular alındı. Kontrol grubu olarak dördüncü bir grup oluşturuldu.

Bu gruplar arasında M-mod ekokardiyografi ve Pulse Wave Doku Doppler ekokardiyografi kullanılarak sistolik fonksiyonlar ve diyastolik fonksiyonlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda başlangıçta kardiyak parametrelerde bozukluk saptandı. İkinci grupta LT-4 tedavisi sonrası kardiyovasküler hipotiroidizm ayın sonunda diyastolik fonksiyonlarda düzelme gözlendi.

Üçüncü ayın sonunda birinci grupta olumlu bir değişiklik olmadı. Tiroid hormon eksikliğinin diğer iki gruba göre daha şiddetli olduğu üçüncü grupta, üç aylık L-T4 tedavisi ile başlangıçtaki sistolik ve diyastolik disfonksiyonda belirgin düzelme izlendi.

Sonuç: Sonuç olarak, hipotiroidinin farklı spektrumunda bulunan olgularda çeşitli şiddetlerde kardiyak tutulum saptanmıştır ve L-T4 tedavisinin kardiyak parametreler üzerinde düzeltici etkisi olduğu izlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kompanse hipotiroidi, yenidoğan, kardiyak fonksiyon, Pulse Wave Doku Doppler ekokardiyografi Giriş Kompanse hipotiroidizm KHtiroid uyarıcı hormon TSH ve normal serbest triiyodotironin sT3 ve serbest tiroksin sT4 değerlerinin yükseldiği klinik bir durum olarak tanımlanır 1.

Hipotiroidi nedir?

Kalp, tiroid hormonlarının hedef organlarından biridir. Kontraktil proteinler ve kardiyovasküler hipotiroidizm hücre zarı sarkoplazmik retikulumu olumsuz etkileyerek tiroid hormon bozukluklarında kardiyovasküler sistem fonksiyon bozukluğuna yol açar 4. Kardiyak fonksiyonların non-invaziv ve tekrarlanabilir şekilde değerlendirilmesinde en önemli laboratuvar yöntemi ekokardiyografidir.

Bu yöntemle kalbin sistolik ve diyastolik fonksiyonları konusunda bilgi edinmek mümkündür. Pulse Wave Doku Doppler ekokardiyografi PWTDE kardiyovasküler hipotiroidizm, bölgesel ve global diyastolik ventriküler fonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılan güçlü bir yöntemdir.

Nabız dalga Doku Doppler ekokardiyografi, ardyük değişiklikleri, kapak yetersizlikleri ve kalp hızındaki değişikliklerden minimal etkilenmesi nedeniyle geleneksel Doppler ekokardiyografiden daha fazla bu amaçla kullanılmaktadır 5. Mitral kapak lateral anulus ve mitral kapak interventrikuler septumdan alınan erken diyastolik kardiyovasküler hipotiroidizm E´ ve atriyal kalp sağlığı güncellemesi dalga A´ temel ölçütlerdir.

Eş zamanlı ölçülen kardiyak zaman intervalleri olan sistolik ve diyastolik zamanların oranlanması yoluyla hesaplanan miyokardiyal performans indeks MPIher iki kardiyak kardiyovasküler hipotiroidizm da değerlendirildiği ortak bir ölçüt olması bakımından önem taşımaktadır. Gereç ve Yöntem Bu prospektif çalışma, üniversitemiz çocuk endokrinoloji ve kardiyoloji polikliniklerinde yapıldı. Kliniğimize TSH yüksekliği ile başvuran 41 kardiyovasküler hipotiroidizm bu çalışmaya dahil edildi.

İkinci gruba grup 2 LT-4 tedavisi başlanan 10 hasta dahil edildi. AH tanısı konulan 10 olgu üçüncü gruba grup 3 dahil edildi. Üç aylıktan küçük, miadında doğan, daha önce L-T4 tedavisi almamış, kalp yetmezliğine yol açacak doğuştan kalp hastalığı olmayan, ciddi sistemik hastalığı olmayan olgular çalışmaya dahil edildi. KH tedavisi almayan hastalar, sirkadiyen ritim bozukluğu nedeniyle oluşabilecek geçici TSH yükselmelerini dışlamak için bir aydan büyük bebekler arasından seçildi.

TSH düzeyi Kardiyovasküler hipotiroidizm sistem muayenesi, olguların klinik durumlarını görmeden, çalışmanın planlanması sırasında belirlenen çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından yapıldı. GE Vivid 7 Pro ekokardiyografi cihazı ile 6 MHz prob kullanılarak ekokardiyografik görüntüler ve Doppler kayıtları alındı. Sol ventrikül çapları, sol ventrikül sistol sonu ve diyastol sonu çapları ve ejeksiyon fraksiyonu iki boyutlu kılavuzlu M modu görüntüleme ile ölçüldü. M-modunu ve iki boyutlu verici darbeli dalga Doppler hızını kaydetmek için üç kardiyak döngü incelendi.

Erken diyastolde elde edilen en yüksek değerler sırasıyla E hızı ve atriyal kontraksiyon sonrası elde edilen en yüksek değerler A hızı olarak tanımlanır.

Hipotiroidizm ve hipertiroidizmde kardiyovasküler risk faktörleri

Mitral kapak segmenti için ortalama sistolik basınç verici akış hızı Egeç verici akış hızı A ve kardiyovasküler hipotiroidizm sistolik dalga S ölçüldü.

Her grubun ilk başlangıç ve üçüncü ay değerleri de kendi içinde karşılaştırıldı. Her kardiyovasküler hipotiroidizm kardiyovasküler hipotiroidizm başlangıç verileri yaş uyumlu kontrol grubu grup 4 ile karşılaştırıldı. Üçüncü ay karşılaştırması için yaş uyumlu sağlıklı kontrol grubu oluşturulamadı.

Örneklemi tanımlamak için frekans dağılımı, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Sonuçlar medyan ortalama ± SD olarak verildi. Farkın hangi grupla ilişkili olduğunu belirlemek için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Çalışmamızın KH hastalarında tiroid hormon tedavisine başlanması konusunda da fikir vereceğini umuyoruz. Bu amaçla kliniğimizde TSH yüksekliği olan 41 bebek değerlendirildi.

Aşikar hipotiroidi tanısı konulan 10 olgu üçüncü gruba grup 3 dahil edildi. Çalışmaya dahil kardiyovasküler hipotiroidizm üç grup gebelik yaşı, kronolojik yaş ve VKİ açısından benzerdi. Grupların ortalama sT4 ve TSH değerleri tanı anında istatistiksel olarak farklıyken, üçüncü ay kontrolünde gruplar arasında anlamlı fark yoktu Tablo 1.

Çalışmamızda tiroid disfonksiyonu varlığını düşündüren klinik semptomlar da sorgulandı. Tanı anındaki bazal fonksiyonların korunduğunu düşündüren bu durum, fonksiyonlarda olumlu bir değişikliğin de olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Kontrol grubu olarak kullanılan sağlıklı kardiyovasküler hipotiroidizm üçüncü ay kardiyak verileri olmadığı için bu iki grubu karşılaştırmak mümkün kardiyovasküler hipotiroidizm. Tanı anında ve üç aylık tedavi sonrasında kardiyak fonksiyonlar karşılaştırıldığında E ve E¢ oranları dışında kardiyak fonksiyonlarda anlamlı bir değişiklik gözlenmedi Tablo 4.

E ve E¢ hızlarındaki önemli kardiyovasküler hipotiroidizm, L-T4 tedavisine bağlı olarak diyastolik fonksiyonlarda bir iyileşmeye işaret ettiği düşünülmektedir.

yüksek tansiyon ne damlatır yüksek tansiyon ve insan bilinci

Bu durum tedavi kararı verilen bu olgularda tercihin uygun kardiyovasküler hipotiroidizm düşündürmektedir. Bu sonuçlar fizyolojik dozlarda L-4 tedavisinin kardiyak fonksiyonlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın üçüncü ayında bu üç ötiroidik grubun bulguları benzerdi. Tartışma Kompanse hipotiroidizm biyokimyasal bir tanı olmasına kardiyovasküler hipotiroidizm, klinik prezentasyonu asemptomatikten hafif non-spesifik semptomlara kadar değişir.

Kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir 6.

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

MPI, kardiyak kontraktiliteyi gösteren ve sistolik ve diyastolik fonksiyonla ilişkili önemli bir parametredir. Erkan ve ark. Bu değişikliğin, L-T4 tedavisinin kalp kası üzerindeki yeniden şekillenme etkisine bağlı olduğu düşünülmektedir Toscano ve ark.

Mao ve ark. Ancak çalışmada LT-4 tedavisinin etkisi değerlendirilmemiştir LT-4 tedavisinden sonra tekrar değerlendirilen hastalarda kardiyak fonksiyonlarda düzelme saptanmıştır. Bizim çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak bebekler değerlendirilmiştir.

Bebekleri inceleyen daha önce benzer bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca aşikar hipotiroidili hastalar ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır.

yüksek tansiyon risk grupları yüksek tansiyon 2. derece öneri

PWTDE ile hastaları değerlendirerek, klinik semptomlar öncesi dönemde fizyolojik parametrelerden kardiyovasküler hipotiroidizm sol ventrikül sistolik ve diyastolik disfonksiyonu göstermek mümkün olmuştur. Tedavi alan grupta bu parametrelerde düzelme saptanırken, tedavi almayan grupta anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Üç ay sonra iki grup karşılaştırıldığında, tedavi edilen grubun daha iyi sistolik ve diyastolik fonksiyonu olması, L-T4 tedavisinin yararı olarak yorumlandı.

Üç aylık tedavi sonrası ötiroid olan aşikar hipotiroidi hastalarının kardiyak fonksiyonlarda düzelme saptandı. Ayrıca tüm grupların kardiyak fonksiyonları üçüncü ayda benzerdi. Bu, L-T4 tedavisinin faydalı olduğuna ve olumsuz bir etkisi olmadığına dair kanıt olarak kabul edildi.

  • Bayındır Sağlık Grubu
  • Subklinik hipotiroidili hastalarda kardiyovaskьler bir risk olarak lipid profili []
  • If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE.
  • Tüm öğe kaydını göster Özet Giriş ve amaç: Hipotiroidizm; tiroid hormonlarının eksikliği sonucu metabolik proçeslerde yavaşlamayla kendini belli eden bir klinik sendromdur.

Gruplardaki olgu sayısının az olması ve üçüncü ayda sağlıklı kontrol grubu verilerinin olmaması çalışmamızın zayıf yönleridir. Çalışmayı daha geniş bir seri halinde yürütmenin yorumların değerini artıracağı açıktır. Ay verilerinde olumlu bir değişiklik olmadı. Tüm bu veriler, hipotiroidi spektrumunun farklı noktalarındaki olgularda değişen şiddette kardiyak tutulum varlığına işaret etmekte ve L-T4 tedavisinin kardiyak parametreleri iyileştirici etkisinin olduğu göstermektedir.

yüksek tansiyon felce yol açar Stres nedeniyle yüksek tansiyonunuz varsa

Etik Etik Kurul Onayı: Üniversitemiz klinik araştırmalar etik kurulundan çalışmaya ilişkin etik kurul onayı alındı onay numarası: B. Hasta Onayı: Kardiyovasküler hipotiroidizm, ebeveynleri tarafından aydınlatılmış onam formu ile çalışmaya katılmalarına izin verildi. Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir. Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.

Variation in thyroid function in subclinical hypothyroidism : importance of clinical follow-up and therapy. Eur J Endocrinol ; Subclinical hypothyroidism in childhood and adolescense. J Pediatr Endocrinol Metab ; Effect of l-thyroxine treatment on left ventricular function in subclinical hypothyroidism.

  1. 1 grup hipertansiyon
  2. Hipertansiyon için boşaltma ve diyet tedavisi
  3. Monopril yüksek tansiyon

Regulation of gene expression by the thyroid hormone receptor. Biochim Biophys Acta ; J Cardiol ;

beslenme ve yüksek tansiyon rejimi yüksek tansiyon tehlikeli ilaçlar