SMAD hipertansiyonla sonuçlanır


kalp sağlığı merkezleri çevrimiçi kolesterol seviyesi anketi

Giriş Transient reseptör potansiyel vanilloid 1 TRPV1 - pozitif sensoriyal sinirlerin kardiyovasküler fonksiyonlar, kan basıncı ve vücut ağırlığı üzerinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir 1 - 7.

Son dönemlerde TRPV1 kanalları endotel hücrelerinde saptanmış ve bunların kan basıncı regülasyonu ve doku kan akımında önemli işlevler yerine getirdiği ortaya konmuştur.

gece yüksek tansiyon nedir?

Diyetle alınan kapsaisinle kronik olarak aktive edilen TRPV1'in endotele bağlı vazodilatasyonu iyileştirdiği ve hipertansiyonu önlediği saptanmıştır Endotelyal TRPV4 kanalları, endotele elementer kalsiyum akışını sağlayan iyon kanalları olarak fonksiyon görür ve damarsal fonksiyonları düzenler TRPV1 ve 4 birçok sistemik vasküler yatakta eksprese edilse de renal vasküler yapılardaki göreceli ve bölgesel dağılımı tam olarak bilinmemektedir 18 Bu kanalların sağlık ve hastalık durumlarındaki fonksiyonlarını netleştirmek için biyolojik özelliklerinive endojenmodülatörler tarafından regülasyonlarını anlamak büyük önem taşır.

TRPV kanalları, multimerler oluşturarak iletim ve kapı özelliklerinde özgünlük sağlayan fonksiyonel çeşitlilikler gösterebilmektedirler 20 TRPV1 agonist ve antagonistleri çeşitli koşullarda analjezik ilaçlar olarak denenmektedir. Bu polipeptidler fonksiyonel kanallar oluşturmak üzere beşerli olarak bir araya gelirler.

yüksek tansiyon hastalığı 2 derece

TRP kanalları esasen seçici olmayan katyon kanallarıdır. TRPV kanalları ise sodyuma göre, kalsiyum ve magnezyum için oldukça seçicidir. Nativ TRPV1 kanalları daha çok dorsal kök gangliyonları ile gangliyon trigeminale ve nodosum'da çalışılmıştır.

  • Yüksek tansiyon nedeniyle devre dışı kalır
  • Fırat Tıp Dergisi

Nativ TRPV1'in akım- voltaj ilişkisi, dışa doğru olan akım şeklindedir ve tersine çevirme SMAD hipertansiyonla sonuçlanır ise fizyolojik çözeltilerde 0 mV'a yakındır. Tek kanal kondüktansı ise yaklaşık 80 pS'dir Bu kanallar sıcak ve asit gibi potansiyel tehlikeli koşulları algılayabilmektedirler. TRPV1 kanallarının elektrofizyoljik özelliklerinin çoğunun saptanmasında, eksojen TRPV1 aktivatörü olan ve acı biberden elde edilen kapsaisin ve endojen aktivatör olarak da anandamid ve N- araşidonoil- dopamin kullanılmıştır 24 Nativ TRPV4 kanallarıysa ağırlıklı olarak böbrek, karaciğer, akciğer, kalp, damarsal yapılar, yağ dokusu ve duyusal gangliyonlarda çalışılmıştır TRPV4 kanalları ısıyla ve mekanik olarak aktive olan kanallardır.

Bu kanalların sistemik osmotik basınç ayarlanmasında etkili olduğu gösterilmiştir 27 - Farklı TRPV kanal alt tipleri arasında birçok farklı heteromultimer oluşabildiği SMAD hipertansiyonla sonuçlanır.

TRPV1'in Endojen Modülatörleri Transient Reseptör Potansiyel Vanilloid 1 Kanalları, TRP kanalları arasında en iyi bilinenidir çünkü biberin chilli pepper acı ve ısı oluşturan bileşeni olan kapsaisinin hedef molekülü olarak keşfedilmiştir.

Ağrı tedavisinde kapsaisinin hem geleneksel halk tıbbında ve hem de deneysel ağrı araştırmalarında uzun bir geçmişi vardır. Caterina ve arkadaşları TRPV1'i kapsaisinin hedef molekülü olarak keşfetmiş ve TRPV1'in asidik pH gibi kimyasal ve 43 ºC üzerindeki ısılar gibi fiziksel uyaranları bütünleştiren polimodal bir katyon kanalı olduğunu ortaya koymuşlardır Organizmanın sıcaklığının algılanması ve beden ısısının düzenlenmesinde önemli fonksiyonları olan SMAD hipertansiyonla sonuçlanır birçok nöronda saptanmıştır.

diyet 10 yüksek tansiyon

Bu bilgiler ışığında, TRPV1'i aktive eden ligandlar organizma tarafından sıcak ve ağrılı olarak algılanır. Chilli pepper yanında TRPV1 kanallarını aktive eden birçok bitkisel bileşenler dışında son yıllarda örümcek, akrep ve tarantula zehirleri de TRPV1 ligandı olarak tanımlanmıştır.

Endojen TRPV1 iyon kanal aktivatörleri 'endovanilloidler' olarak adlandırılmakta olup, bunlar araşidonik asit metabolizması ürünleridirler ve 5-,lipooksijenaz ürünleri ve N- açil dopamin konjügatlarını kapsamaktadırlar.

yüksek tansiyon en etkili ilaçlardır

Fakat hem eksojen ve hem de endojen bu aktivatörlerin fizyolojik rolleri ve moleküler etki yolakları henüz tam olarak anlaşılmamıştır Fosfatidilinositid 3- fosfat PIP3sınıf 1 PI3K lipid kinazlar ailesi SMAD hipertansiyonla sonuçlanır oluşturulan membrana bağlı bir ikincil mesajcıdır. Transient reseptör potansiyel vanilloid 1 kanalları renal korteks ve medullada tübüllerde eksprese edilir 46 Ayrıca renal pelvis, pelviüreterik bileşke ve üreteri innerve eden TRPV1 pozitif sensoriyal sinirler de tanımlanmıştır 48 TRPV1'in renal pelviste SMAD hipertansiyonla sonuçlanır basınç baroreseptörü olarak işlev gördüğü ve mekanik uyarılara yanıt olarak primer renal afferent C liflerinden nöropeptid salınımını regüle ettiği gösterilmiştir Aksine TRPV1 agonisti kapsaisin tarafından ARNA stimülasyonu, sempatoinhibitör sistemin kuvvetle etki etmesine neden olur ve bu, merkezi sempatik akım out- flow üzerine olan elektriksel afferent etkilerden ziyade nörokinin 1 reseptör yolağı üzerinden etki eden nörokinin salınımı üzerinden olmaktadır Tüm bilgiler TRPV1'in renal filtrasyon fonksiyonunun ve sodyum ve homeostazının sağlanmasında yaşamsal rolü olduğunu ortaya koymaktadır 4.

yüksek tansiyon geçebilir mi?

Bu nedenle TRPV1 disfonksiyonunun renal ekskresyon fonksiyonunun ve hemodinamik homeostazın bozulmasına neden olabileceği söylenebilir Ġlaveten, böbrekle ilgili olabilecek şekilde TRPV1'in endotel hücreleri üzerinde de olası rolü mevcuttur Güncel bilgiler, TRPV1 aktivasyonunun renal fibrozis üzerine yararlı etkileri olabileceği yönündedir.