Anket ittifak sağlık kalp sağlıklı rehber


Aşağıdaki kutuları eksiksiz olarak doldurarak görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Özel 7M Hastanesi olarak sizlere anket ittifak sağlık kalp sağlıklı rehber kısa sürede dönüş sağlayacağız.

kod icb-10 yüksek tansiyon

Bu nedenle karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyor ve açık rızanızı talep ediyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri; sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, santral, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, görsel, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplanmaktadır.

yüksek tansiyon çayı

Kişisel Verilerinize İlişkin Olarak Alınan Güvenlik Tedbirleri Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Sağlık Kuruluşumuz; a Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, b Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, c Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

kalp sağlığı temelleri ile yayılmış tereyağı sözü

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veri güvenliği konusunda kurumsal politika ve prosedürler yazılıdır, kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir, kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, hizmet alınan veri işleyenler ile sözleşmeler yapılmaktadır, güncel yazılımlar kullanılmaktadır, siber saldırılara karşı düzenlenmiş güvenlik ağımız bulunmaktadır, kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır, antivürüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistem zayıflıklarının belirlenmesi için testler yapılmaktadır, sorunlar hakkında kurumsal raporlama sistemin bulunmaktadır, sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda yangın, sel vb.

Maddesi kapsamında Sağlık Kuruluşumuza başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin anket ittifak sağlık kalp sağlıklı rehber aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3.

yüksek tansiyon ve hipotansiyon hastalıkları