Yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek


Tıp Fak. Adli Tıp A. D Çocuk istismarı tüm toplumlarda yaygın görülen bir olaydır. Amerika'da yapılan istatistiklere yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek her yıl 3 milyondan fazla çocuk istismar edilmektedir. Yani her çocuğun 25'i çeşitli istismar tiplerine maruz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'te yaptığı tanıma göre çocuk istismarı; çocuğun sağlığını, fizik ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen; bir yetişkin, toplumu ya da ülkesi tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlardır.

Çocuk istismarını fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak 3 grupta incelemek olanaklıdır.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)Nedir, Ne İşe Yarar? | Psikoterapi Atolyesi Diyor ki yazıları

Fiziksel istismar en geniş anlamda "çocuğun kaza dışı yaralanması"dır. Cinsel istismar ise çocuğun kendisinden en az altı yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz kalmasıdır. Duygusal istismar çocuğun iç görüsünü ya da psikolojik bütünlüğünü bozan her tür kronik eylem ya da eylemsizliktir.

hipertansiyonun nörojenik teorisi

Çocuk istismarı ile ilgili ilk önemli çalışma 'da John Caffey tarafından yayımlanmıştır. Henry Kempe tarafından dövülmüş çocuk incelenmiş, bundan sonra ABD başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde konuyla ilgili yoğun araştırmalar yapılmıştır. Munchausen sendromu ilk kez 'de hastane hastane dolaşıp hastalık öyküleri uyduran ve kendilerine gereksiz yere cerrahi girişimler uygulanmasına razı bir grup hastayı belirtmek için kullanılmıştır.

Sendroma ismi verilen Baron Karl von Munchausen Asher ve arkadaşlarının "Munchausen Sendromu" olarak tanımladığı durumda hasta, doktorun muayenehanesine ya da acil Hipertansiyonlu kasları pompalamak mümkün mü sıklıkla klinik manifestasyonlarla belirtilerle desteklenen uydurma bir öykü ile gelmektedir.

Ceren Yolaçan İşeri

Hasta sonuç alamadan hastaneden ayrılmakta ve aynı tabloyu yineleyerek tekrar tekrar hastaneye başvurmaktadır. Bu hastalar en zeki gözlemcileri bile aldatabilecek ruh hastalarıdır.

yüksek tansiyon ve kan basıncında ani düşüş

Nazofarinksini keskin bir aletle yaralayıp kanı yutabilir ve hematemez gibi kusabilir. Anal ya da vajinal mukozalarını ustaca delebilir, gereksiz yere kalp ilacı alarak kalp atımında düzensizliğe neden olabilir ya da büyük miktarda havuç yiyerek karotenemi gibi görünebilir. Munchausen by proxy sendromu MBPS ise özel bir çocuk istismarı formudur.

Munchausen's by proxy sendromu, ilk kez 'de Meadow tarafından tanımlanmıştır. Aile ya da koruyucu, çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık yaratmakta ve "hasta" çocuğu doktora götürmektedir. Sonuçta, tıbbi öykü, laboratuvar testleri ya da hastalığın gerçek nedeni değişmekte ya da tıbbi tedavi nedeniyle yaralar oluşmaktadır. Bazı olgularda ise anne doğrudan zararlı eyleme neden olabilmektedir zehirleme, ilaç verme gibi.

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Nedir, Ne İşe Yarar?

Yapılan bir araştırmada en çok kullanılan ilaçların antikonvülsanlar ve opiadlar morfin türevleri olduğu saptanmıştır. Yayımlanan olgularda bazı ailelerin eşek arısı ya da balarısı gibi böceklerle çocuklarını sokturdukları bildirilmiştir. Bu sendrom, "tıbba meydan okuma" olarak da değerlendirilebilir. Bildirilen kurbanların yaşları birkaç hafta ile 11 yaş arasında değişmektedir. İmmün yetmezlik tanısı olan ve olmayan çocuklardaki polimikrobiyal birden fazla mikrop tarafından oluşturulan enfeksiyonlar bozukluğun sık ve güçlük çıkaran biçimidir.

Bu çocuklar uzun süre hastanede kalmakta; yineleyen, ızdırap veren ve masraflı tanıya yönelik girişimlere maruz kalmaktadırlar. Bir çocuğun 'den fazla kez hastaneye yattığı bildirilmiştir. Evdeki istismardan kaçmak için kendi kataterlerini enfekte eden çocuklar saptanmıştır.

Fail olguların çok büyük kısmında annedir. Anne sıklıkla zeki ya da sağlıkla ilgili bilgisi bulunan, sevimli, işbirlikçi, iyi tıbbi bakımdan dolayı minnettar ve hastane çevresini süsleyen biri olarak tanımlanır. Altta yatan fizyopatolojik yapıyı anlamak güçtür.

yüksek tansiyona karşı faydalı besinler

Narsistik frajilite kendini beğenen, kırılgan ve borderline sınırda kişilik çok sıktır, ama bu kişilerde pasif-bağımlı histerik kişilik ya da sadomazoist davranışlar ve depresyon da bulunabilir. Doktorlar ölümcül olabilen bu senaryoya gereksiz invaziv yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek muayeneleri ve incelemeleri yaparak ya da tehlikeli ilaçları reçete ederek, istemeden katılmaktadır.

Bu olgularda iyi bir öykü, dikkatli bir fizik inceleme, iyi seçilmiş laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır.

  • Çocuk ve kolesterol
  • Hipertansif durum
  • Kalp Sağlığı ve Kilo
  • Yüksek tansiyon için iyi bir iklimde yaşamak

Böylece istismar edilen çocuklarda çocukluk ve erişkinlik dönemlerinde güvensizlik, tıbbi tedaviden kaçınma ve posttravmatik stres belirtileri gibi duygusal yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek fiziksel sorunlar geliştiği bildirilmiştir. Pek çoğunun kardeşi de fiziksel ve tıbbi olarak istismar edilmektedir. Mra ve arkadaşları tarafından bildirilen bir olguda, yineleyen bakteriyal menenjiti olan çocuk hastada orta kulağa serebrospinal sıvı boyun-omurilik sıvısı sızıntısı saptanarak gerekli cerrahi girişim planlanmış ancak anlaşılmaz biçimde biyokimyasal olarak serebrospinal sıvı olduğu belirlenen akıntı haftalarca sürmüştür.

Anne, intravenöz damar içi kataterle sargıları karıştırırken bulunduktan sonra lumbar beldeki drenden sağladığı serebrospinal sıvı ile sargıları ıslattığını itiraf etmiştir. Bir başka ilginç olgu da Meadow tarafından bildirilmiştir. Yineleyen, geçici kötü kokulu idrar yapma yakınmasıyla gelen 6 yaşındaki kız çocuğu, sorunu aydınlatılana dek 12 kez hastaneye yatmış, yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek büyük radyolojik girişim yapılmış İVP, sistogram, baryumlu incelemeler, vajinogram, üretrogram gibianestezi altında 6 kez muayene yapılmış, 5 kez sistoskopiye, 8 kez antibiyotikle yaşlı kılavuzlarında hipertansiyon, kateterizasyona, çeşitli toksik ilaçlara ve 16 kez konsültasyona maruz kalmış, kez mikrobiyolojik kültür yapılmış, sonuçta annenin çocuğun idrarına kendi menstruasyonu sırasındaki idrarını karıştırdığı yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek.

Sutphen'in bildirdiği iki MBPS olgusu tedavi edilemeyen kusma ve ishal yakınmalarıyla başvurmuş, hastalardan birinde iskelet ve kardiyak myopatinin klinik ve laboratuvar kanıtları saptanmıştır. Proksimal gövdeye yakın kaslarda güçsüzlükle seyreden myopatinin "emetin" adlı maddenin doğrudan toksik etkisine bağlı olduğu anlaşılmış, her iki hastanın da uzun süre ipeka şurubu aldığı belirlenmiştir. Ancak bu çocuklar da pahalı ve invaziv girişimli tanısal girişimlere maruz kalmışlardır.

Literatürde ipeka kullanılan hatta emetinin neden olduğu kardiomyopati sonucu ölüm gerçekleşen pek çok istismar olgusu bulunmaktadır.

Yetişkin Kalp Sağlığı

MBPS'da bir başka biçim de etkilenen çocuğun işbirliği ile birlikte ailenin belirtileri abartmasıdır. Otoritelere göre, göründüğü kadar hasta olmayan çocuklarla istismar kurbanı çocuklar arasında potansiyel morbidite sekel kalma oranı ve mortalite ölüm oranı açısından anlamlı farklılık bulunmaktadır.

mandalinanın yüksek tansiyona faydaları

Çocuk istismarına ilişkin yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanunu Madde Ana baba, çocuklarını tedip terbiye, yetiştirme hakkına maliktir sahiptir. Tedip hakkına sahip olan kişilerin çocuğu fiziksel olarak istismar etmesi: Tedip hakkına sahip kişilerden kimlerin anlaşılacağı Türk Ceza Kanunu T. K 'nun Bu maddeye göre çocuk üzerinde tedip hakkına sahip kişiler; anne-baba, vasi, koruyucu anne-baba, öğretmen ve yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek.

Bu kişiler yasa ile tanınan terbiye ve disiplin yetkilerini kullanırken serbest değildirler.

manyetik fırtınalarda yüksek tansiyon

Türk Ceza Kanununa göre terbiye ve disiplin araçlarının kötüye kullanılarak çocuğun sağlığının bozulması ya da yakın bir tehlikeye uğramasına neden olunması bir suç teşkil etmektedir. Terbiye ve inzibat vasıtalarının suistimali ve aile efradına karşı fena muamele: T. K Her kim idaresi altında bulunan ya da büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek ya da bir meslek ve sanatı öğretmek için kendisine tevdi olunan verilen yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek üzerinde haiz olduğu taşıdığı terbiye eğitim hakkını ya da itaat ettirmek söz dinletmek salahiyetini yetkisini suistimal ile kötüye kullanmayla o şahsın sıhhatının muhtel sağlığının bozulması ya da bir tehlikeye maruz olmasına tehlikeyle karşılaşmasına sebep olursa onsekiz aya kadar hapsolunur.

Çocuğun menfaatlerinin korunması bakımından gerekli tedbirleri almakla esasen görevli olan mahkeme bu yoldaki davayı usulen incelemek ve sonucuna göre karar vermekle yükümlüdür. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Eylül yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek imzalanmış ve 9 Aralık tarihinde sayılı yasayla onaylanması uygun bulunmuştur.

Hatta uluslararası bir sözleşme ile bir yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek çatışması durumunda sözleşmeye üstünlük tanınacaktır. Bu sözleşmeye göre 18 yaşını doldurana kadar herkes çocuk kabul edilmektedir. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, ayrılığı çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler çocuğun; ana-babasından onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına alırlar.

Pro AED Defibrilatör

Ancak, ana-babası tarafından, çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmal edilmesi durumlarında, ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeni ile çocuğun ikametgahının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir. Madde Bu sözleşmeye taraf devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi ya da vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel ya da zihinsel saldırı, şiddet ya da suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.

Sağlık Personelinin Sorumluluğu Fiziksel istismar olgusuyla karşılaşan hekim tanıdan emin olmasa bile diğer birimlerden görüş alarak iyice araştırmalıdır. İstismar olduğuna karar verilen olgularda olanaklıysa adli tıp uzmanından rapor alınmalıdır.

Çocuğa yönelik tehlikeli olgularda çocuğun eve gönderilmemesi gerekir. Bu sağlanana dek yetişkinlere kalp sağlığını öğretmek hastanede tutulmasına çaba gösterilmelidir. Sonraki yıllarda genişletilmiş ve 'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Çocuk Hakları Kalp üfürümleri sağlık yönleri temelini oluşturmuştur.

Cenevre Bildirisi "Umum Milletlerin erkek ve kadınları insanlığın haiz olduğu en mutena şeyi çocuğa vermeğe mecbur bulunduğunu rizki, milli ve dini her türlü telkinler haricinde bir vazife olmak üzere kabul atiklerini Cenevre Beyannamesi ismi verilen bu Çocuk Hakları beyannamesi ile tasdik ederler. Fikren geri kalan çocuk teşci edilmelir.

Kalp Sağlığı ve Kilo

Yoldan çıkmış çocuk doğru yola getirilmelidir. Yarı terkedilmiş çocuk himaye altına alınmalı ve yardım görmelidir. H, Hekimin Yasal Sorumlulukları ve Hakları. Toprak Ofset ve Matbaacılık, Genişletilmiş 2.

kısaca hipotansiyon ve hipertansiyon

T, Dehner L. P, Pediatric Pathology. A, Aksoy M. E, Adli Tıp Ders Kitabı.

Çocuğunuzla doğru iletişim kurmanın yolları

Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul. C, Eckert W. G, Tedeshi L. G, Forensic Medicine. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto,