Sutter sağlık hasta giriş kalp, kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda ...


Altmış yedi yaşında erkek hasta diz protezi revizyonu ameliyatı sonrası yüksek ateş, lökositoz, hipotansiyon ve organ yetmezliği bulguları nedeniyle sepsis tanısıyla yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hasta bilinci kapanması üzerine entübe edilerek mekanik ventilatör desteğine alındı.

Grip ve Soğuk Algınlığı

Kemik absesi saptanan ve kültür üremelerine göre penisilin antibiyotik tedavisi verilen hastanın takibinde özellikle sağ üst ekstremitede tonik-klonik nöbeti oldu. Çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografi normal olarak değerlendirildi.

yüksek tansiyon analizi

Antibiyotik tedavisi altında septik tablosu düzelen hastanın bilinç bozukluğu ve nöbetleri devam etti. Radyolojik incelemeleri normal sınırlarda saptanan hasta sepsis zemininde nörolojik fonksiyon bozukluğu olarak tanı aldı.

Nöroloji tarafından amantadin sülfat mg infüzyon şeklinde başlandı ve 6. Yoğun bakıma yatışının Amantadin tedavisi koma hastalarında nörolojik iyileşmeyi hızlandırdığını ve rehabilitasyon sürecinde etkili olduğu kanısındayız. Anahtar Kelimeler: Amantadin, yogun bakim, nörolojik durum, sepsis Giriş Amantadin parkinson hastalığı tedavisinde de kullanılan antiviral bir ajandır.

Etki mekanizması net olarak bilinmemekle birlikte dopaminerjik reseptör sayısını arttırıp, sinaptik aralıktan dopamin geri alımını engelleyerek ve veziküllerden dopamin sekresyonunu arttırarak etki gösterdiği düşünülmektedir 1.

Amantadin kullanımının sağkalım ile olan olumlu ilişkisinin semptomatik etkisine, N-metil-D-aspartat NMDA reseptör antagonistik etkinliğine ya da dopaminerjik etkileri sonucu ortaya çıkan nöroprotektif özelliklerine bağlı olabileceği düşünülmektedir 2.

Ülkemizde ticari kullanım için amantadin sülfat preperatları bulunmaktadır. Sutter sağlık hasta giriş kalp olgu sunumunda septik artrit nedeniyle takip ettiğimiz ve bilinç bozukluğu gelişen hastanın nörolojik durumunun amantadin sülfat tedavisine verdiği yanıtını sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu Altmış yedi yaşında erkek hasta toplam sol diz protezi revizyonu ameliyatı planıyla ortopedi bölümünce hastaneye yatırılmıştı. Özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon ve mitral kapak replasmanı olan hasta düzenli olarak amiodaron, spironalakton, furosemid ve warfarin kullanmaktaydı.

Hastanın cerrahisi başarılı olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen cerrahi sonrası 2. Laboratuvar tetkiklerinde uluslararası normalleştirilmiş oran UNO 20,41, protrombin zamanı PTZ sn, aktive parsiyel tromboplastin APT zamanı ,4 sn olan hastaya toplam 4 ünite taze donmuş plazma replasmanı yapılmış. İzleminde genel durumunda bozulma ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine yoğun bakım ünitesine YBÜ ekstübe şekilde kabul Sutter sağlık hasta giriş kalp hastanın kabul esnasında bilinci letarjik idi.

Glasgow koma skalası 14, akut fizyoloji ve kronik sağlık II skoru 20, ardışık organ yetmezliği değerlendirme skoru 12 olarak saptandı. Noninvaziv ventilasyon uygulanan hastanın aynı gün içindeki izlemde bilincinin kapanması üzerine entübe edilerek mekanik ventilatör desteğine alındı. Enteral beslenme başlandı. Bilinç bozukluğu nedeniyle çekilen kraniyal bilgisayarlı tomografi BT normal Sutter sağlık hasta giriş kalp değerlendirildi.

YBÜ kabulünün 2. Alınan intraartiküler sıvı örneğinin pürülan vasıfta olduğu görüldü. Hasta ortopedi tarafından acil operasyona alındı. Femurda bir tibiada iki adet kemik apsesi tespit edildi.

Next Reklam Havanın soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarının sayısı arttı. Bundan en fazla etkilenen her zamankinden daha kalabalık olan acil servisler. Gelen hastaların beklentileri ise sınırsız. Özellikle içinde ne olduğunu bilmediği serumlar hele bir de renkli olanı-sarı seron- olmadan iyileşmeyeceğini düşünenler, serumun içeriğini paylaştım diye Twitter üzerinden hekimlere hakarete varan yorumlar attılar.

Antibiyotik tedavisinin 2. Takibinde YBÜ yatışının 3. Penisilin tedavisine başlanmasını takip eden 5. Ancak klinik ve laboratuvar düzelmeye rağmen hastanın bilincinde düzelme olmadığından solunum desteğine devam edildi. YBÜ yatışının Hastanın bilinci kapalı olması ve nöbetlerinin tekrarlaması nedeniyle tedavisine klonazepam Rivotril® eklendi.

Kontrol kraniyal tomografisinde bilinç durumunu açıklayacak aktif patoloji saptanmadı. Nonkonvulsif durum ihtimalini değerlendirmek amacıyla elekroensafolografi EEG yapılması planlanmasına rağmen hastanemizde teknik olarak yoğun bakım koşullarında EEG yapılamadığından bu işlem gerçekleştirilemedi. Aralıklı olarak sürekli pozitif hava yolu basıncı modunda izlenen hastaya nöroloji tarafından amantadin sülfat PK-Merz® mg 3 saatlik infüzyon şeklinde başlandı.

Tedavinin 6.

metabolik sendrom hipertansiyon tedavisi

Bilincinin açılmasını takiben genel durumu hızla düzelen hasta oral alıma başladı ve mobilize edildi. Servis takiplerinde trakeotomisi kapatılan hastanın antibiyotik ve amantadin tedavisi kesilerek taburcu edildi. Taburculuktan 2 ay sonra hasta ile görüşülerek günlük aktivitesine devam ettiği öğrenildi. Hastamızın kültür sonuçlarına göre düzenlenen uygun antibiyotik tedavisini takiben sepsis ve organ yetmezliği tablosunun hızla düzeldiği fakat bilinç durumunda düzelme olmadığı görülmektedir.

Yapılan beyin radyolojik değerlendirmesi Sutter sağlık hasta giriş kalp ise akut bir mekanik patoloji saptanmamıştır.

TEŞEKKÜR; Türkiye’de

Bu sonuçlara dayanarak organik sebeplere bağlı olduğu düşünülen bilinç bozukluğunun 6 günlük amantadin tedavisini takiben düzelmeye başladığı görülmüştür. Amantadin bilinç bozukluğu nedeniyle takip edilen nörorehabilitasyon sürecindeki hastalar için en sık kullanılan ilaçlardan biridir 3. L-glutamat sinir santral sinir sisteminde bulunan uyarıcı bir nörotransmitterdir.

NMDA reseptörü, L-glutamat reseptörünün önemli bir bölümünü kapsamaktadır 4. Amantadin, glutamat antagonistik etki göstererek postsinaptik membranda inhibisyon sağlamakta ve uyanıklığı arttırmaktadır 5.

Bu nedenle Parkinson hastalığı, travmatik beyin hasarı, hipoksik iskemik ensefalopati, postoperatif dönemde uyanıklık ve emosyonel fonksiyonları arttırmak için kullanılmaktadır 6.

balık kalbinin sağlığa faydaları

Amantadinin klinik olarak bilinç bozukluğu olan hastalarda ilk kullanımı yılındadır. Chandler ve ark. Bu ilk gözlemsel çalışmaların ardından standardize edilmiş yöntemler kullanarak yapılan çalışmalar başlamıştır. Örneğin Saniova ve ark. Giacino ve ark. Sawyer ve ark. Nickels ve ark. Amantadin sadece travmatik beyin hasarlı hastalarda değil herhangi bir sebebe bağlı olarak bilinç sorunu yaşayan hastalarda da denenmekte olan bir ilaçtır.

Örneğin Ory-Magne ve ark. Bu çok merkezli çalışmanın sonuçlarına göre ilacın kronik yorgunluk ve apati üzerine etkili olduğunu saptamışlardır.

R.Handan KARAATLI

Ayrıca amantadinin antiapatik etkisi hastalardan alınan bilgilerle uyumlu olmamakla birlikte bakıcıların verdiği bilgilere dayanılarak tespit Sutter sağlık hasta giriş kalp belirtilmiştir. Aksu ve ark. Olgumuzda bilinç durumundaki düzelme 6 günlük tedavi sonrasında başlamış olup Yoğun bakım koşullarında nöbeti takiben bilinci açılmayan hastalarda kasılmasız epileptik durum nonkonvulsif status epileptikus tanısının mutlaka akla gelmesi gerekmektedir.

Bu tablo öncelikle kronik epilepsisi olan hastalarda Sutter sağlık hasta giriş kalp olsa da daha önce epilepsi öyküsü olmayan yoğun bakım hastalarında da gözlenebileceği bilinmektedir. Hastamızda olası tanılardan birisi olmasına rağmen hastanemizde yoğun bakım koşullarında EEG yapılamadığından bu tanının kesin olarak ekarte edilemediği akılda tutulmalıdır. Sonuç Amantadin tedavisi koma hastalarında nörolojik iyileşmeyi hızlandırdığını ve rehabilitasyon sürecinde etkili olduğu kanısındayız.

Bununla birlikte amantadinin nörolojik durum üzerine etkisi ile ilgili daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyaç vardır. Etik Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Treatment of tardive syndromes. Psychiatr Hung ; Neurology ; Placebo-controlled trial of amantadine for severe traumatic brain injury. N Engl J Med ; Atila S, Alagöz ZA. Roles of NMDA receptor antagonists in neuropathic pain. J Fac Pharm ; The outcome of patients with severe head injuries treated with amantadine sulphate.

J Neurol Transm Vienna ; The neurological improvement of a patient after amantadine infusion. Amantadine for the agitated head injury patient.

Brain Inj ; Amantadine: A new clinical profile for traumatic brain injury. Clin Neuropharmacol ; J Neural Transm Yüksek tansiyonun yıllık tedavisi ; Amantadine enhancement of arousal and cognition after traumatic brain injury.

Ann Pharmacother ; Clinical use of amantadine in brain injury rehabilitation. Neurolgy ; Sutter R, Kaplan PW. Electroencephalographic criteria for nonconvulsive status epilepticus; synopsis and comprehensive survey. Epilepsia ;53 Suppl 3