Radyasyon hipertansiyonu, Gebelikte Tansiyon Yüksekliği ve Preeklampsi – Dr. Murat Emanetoğlu


Son yıllarda kan basıncı yüksekliğine olan ilgi giderek artmıştır.

Bütün Yönleriyle Konjenital Korrekted Transpozisypon – Prof. Dr. Levent Saltık

Hipertansiyon kanser hastasında çok sık görülen bir komorbiditedir. Kanser hastasında hipertansiyonun etyolojisikemoterapinintipi, radyasyon tedavisi ve malignitenin kendisi ile ilişkilidir.

radyasyon hipertansiyonu yüksek tansiyon 1 yemek kaşığı 2 risk

Bunların yanısırakardiyovasküler risk faktörleri de kemoterapi ile ilişkili vaskülertoksisiteye katkıda bulunur. Bu yazının amacı, kanser hastasında hipertansiyon sıklığı, nedenleri ve tedavi yaklaşımını vurgulamaktır.

Angiogenesis inhibitörleri, Alkilleyici ajanlar, İmmünsüpresifler Calcineurin inhibitörleri ve Steroidler ve baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi veya radyoterapi bu hasta grubunda hipertansiyon nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Angiogenesis İnhibitörleri Antiangiojenik hedefli tedaviler solid tümörlerin yönetiminde radyasyon hipertansiyonu ajanlardır.

Hipertansiyon, angiogenesis inhibitörlerinin en önemli yan etkisidir. VEGF inhibitörleri azalmış nitrik oksit NO biyoyararlanımı ve artmış vasküler ve renalendotelin üretimi ile ilişkili endoteldisfonksiyonu, artmış vaskülertonus, mikrodamarlarındansitesinde azalmaya neden olarak hipertansiyon yapar. VEGF, normal olarak endotel hücrelerinde, NO regülasyonu aracılığı ile vasküler radyasyon hipertansiyonu dengesinin sürdürülmesinde önemli rol oynar.

Reseptör düzeyinde Bevacizumab veya hücre içinde bu yolağın kesilmesi tirozinkinaz inhibitörleri ile tümör hücrelerinin kan ihtiyacını engellenir.

Sizinle iletişime geçmemiz için lütfen formu doldurun.

NO biyoyararlanımı azaldığında endotelin üretiminde artış,kapillerdansitede azalma ve periferik rezistansta artma ile vazokonstriksiyon ve hipertansiyon gelişir. İlacı aldıktan ilk 24 saat içinde radyasyon hipertansiyonu basıncı yükselir ve birkaç hafta devam eder. İlaç kesildikten kısa bir süre sonra da normale döner.

radyasyon hipertansiyonu Kalbin yüksek tansiyon oskültasyonu

Mekanizma bağımlı bir toksisite olup bu yan etkinin gözlenmesi ilacın etkinliğinin bir göstegesi olarak kabul ediliyor. Tedavide seçilecek ajanlar ilacınantikanser etkilerini nötralize etmemelidir.

radyasyon hipertansiyonu D vitamini kalp sağlığına iyi geliyor

Şu an için bu ilaçlara bağlı hipertansiyon tedavisine yönelik spesifik bir kılavuz yok. Bu panelde kemoterapi başlamadan önce ve tedavi süresince kardiyovasküler risk değerlendirilmesi Tablo-1öncesinde var olan hipertansiyonun belirlenmesi ve VEGF inhibitörlerini kullanmadan önce kan basıncının kontrol altına alınması gerekliliği vurgulandı.

İlk siklusta radyasyon hipertansiyonu sık olmak üzere aktif kan basıncı monitörizasyonu önerildi.

Beni Arayın

Kan basıncı hedefleri JNC kılavuzlarına göre belirlendi. Antihipertansif ilaçlar almak hasarı riskini azaltmak için agresif kan basıncı kontrolü öneriler arasındaydı.

VEGF inhibitörleri ile tedaviye başlamadan önce var olan hipertansiyon tespit edilmeli, proteinüri takip edilmeli ve proteinüri varlığında tedavide ACE inhibitörleri tercih edilmelidir[8]. Bu makalede kanser tedavisinin radyasyon hipertansiyonu azalması ve önlenmesi için stratejiler belirlendi. Alkilleyici Ajanlar Siklofosfamid, Ifofosfamid, Cisplatin ve Busulfansolid tümör ve lösemilerde kullanılan alkilleyici ajanlardır.

Kardiyotoksik etkileri nedeniyle uzun süre takip edilmelidirler.

Kalsiyum kanal blokerleri diğer antihipertansiflere göre daha etkilidir. İmmünsüpresif Ajanlar Calcineurin inhibitörü olan Cyclosporine A transplant hastalarında ve birçok otoimmün hastalıkta kullanılan immünsüpresif ajandır. Sempatik aktivitede artma, vazodilatörprostaglandinlerin sentezinde azalma ve RAAS aktivasyonu ile hipertansiyona neden olur.

radyasyon hipertansiyonu yüksek tansiyon geçebilir mi?

Cyclosporine bağlı hipertansiyon gece kan basıncı düşüklüğünün olmadığı, sirkadiyen ritmin bozulması ile karekterizedir. Tacrolimus diğer bir Calcineurin inhibitörüdür.

Hipertansiyon Hastalarına Uyarılar

Steroidler, birçok solid ve hematolojik kanserleriçin kullanılan kemoterapi rejimlerinin içinde bulunur. Steroid kullanan hastalarda kan basıncı yüksekliği doza bağımlıdır.

  • Kalp sağlığı danışmanları
  • Yüksek tansiyon ve kuvvet egzersizleri
  • Waterloovilledeki Kutsal Kalp Kilisesi
  • Kocaeli Tıp Dergisi
  • Yüksek tansiyon için tehlikeli ilaçlar
  • Gebelikte Tansiyon Yüksekliği ve Preeklampsi – Dr. Murat Emanetoğlu
  • Ani Tansiyon Yüksekliğinin Beyin Kanamasına Neden Olabileceğini Biliyor Muydunuz?
  • Bağırsaklar ve yüksek tansiyon

Kan volümünde artış, sodyum tutulumu ve dolaşımdaki vazoaktif ajanlara karşı vaskülersensitiviteyi arttırarak kan basıncını yükseltirler. Tedavide en etkin yol steroidin kesilmesidir.

Tansiyon İçin Kullandığınız İlaçların İşe Yaramamasının 6 Nedeni

Sıvı ve tuz alımı kısıtlanmalıdır. Diüretikler ilk tercih olmakla birlikte ACE inhibitörleri ve mineralokortikoid reseptör antagonistleri de tercih edilebilir.

radyasyon hipertansiyonu yüksek tansiyon için günlük diyet

Eritropoietin Radyasyon hipertansiyonu Eritropoietinmalignite ile ilişkili aneminin tedavisinde etkili bir ajandır. Epo ile ilişkili hipertansiyon tedavinin 2 hafta- 4 radyasyon hipertansiyonu oluşabilir. Baş boyun bölgesine uygulanan cerrahi veya radyoterapibarorefleks yetersizliğine neden olarak hipertansiyon yapar.

1. “Beyaz önlük” hipertansiyonu yaşıyor olabilirsiniz.

Bu durum labil kan basıncı ve hipertansif krize neden olabilir. Tedavisi oldukça zordur, tedavide Klonidin tercih edilebilir. Antihipertansif ilaç seçiminde kan basıncı yüksekliğinin mekanizması, ilaç-ilaç radyasyon hipertansiyonu ve öncesinde var olan komorbiditeler göz önünde tutulmalıdır. Özetle, tedaviye başlamadan önceyüksek riskli hastalar belirlenmeli, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında kan basıncı radyasyon hipertansiyonu ve kontrolü sağlanmalıdır. Evde kan basıncı ölçümü, takibi ve diğerkardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir.

radyasyon hipertansiyonu yüksek tansiyonun tanısal tedavisi

Sonuç olarak, yeni kemoterapi ajanlarının gelişimi ve kanser hastalarının mortalitesinin azalması sonucunda bu hasta grubunda hipertansiyon oldukça sıktır. Özellikle VEGF inhibitörlerinin kullanımına bağlı olarak bu oran artacaktır.

Tanı ve tedavisine yönelik spesifik bir kılavuz yoktur, mevcut kılavuzlar takip edilmelidir. Yüksek riskli hastaların belirlenmesi, takibi ve antihipertansif tedavinin gecikmeden başlanması önemlidir. Amaç endorgan hasarını en aza indirmek ve kanser tedavisinin devamlılığını sağlamak olmalıdır.