Hipertansiyon Enstitüsü, Hipertansif Retinopati


Hipertansiyon Enstitüsü

Hipertansiyon hastalarında sağlık okuryazarlığı düzeyinin yaşam kalitesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hipertansiyon Enstitüsü Araştırma Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi 3 nolu Sırmalara Aile Sağlığı Merkezine başvuran hipertansiyon hastalarında sağlık okuryazarlığı düzeyinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisini belirlemek için kesitsel tipte yapılmıştır.

Hipertansiyon Enstitüsü

Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 61,21± 8,96 Hipertansiyon Enstitüsü 'dır. Yapılan araştırmada cinsiyet ayrımı yapılmaksızın SF ölçeğine göre yaşam kalitesi düzeyi düşük seviyede bulunmuştur.

Hipertansiyon Enstitüsü

Bu çalışmada hipertansiyon hastalarında sağlık okuryazarlığı düzeyi ile yaşam kalitesi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçları dahilinde toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılmasının bireylerin bakımlarına doğru katılımını sağlayacağı ve yaşam kalitesini arttıracağı, toplumsal düzeyde de ülkelerin sağlık bakım maliyetlerini düşüreceği düşünülmektedir.

The research was conducted in the cross-sectional type for the purpose of determining the Hipertansiyon Enstitüsü of health literacy levels in the hypertension patients applying to Sirmalara Family Health Center number 3 in the province of Bursa district of Mustafakemalpasa on life quality.

Age average of the individuals who participated in the research was 61,21± 8,96 years. In the research conducted, life quality level was found to be lower according to the SF scale, without making any sex discrimination.

Hipertansiyon Enstitüsü

Within the scope of the results of the research conducted; it is believed that increasing the health literacy level of society will contribute to the proper participation in individuals' care and increase their life quality and at the social social level, it will reduce healthcare expenditures of the countries.